Tố cáo Đảng viên ở đâu? Thẩm quyền giải quyết tố cáo Đảng viên?

Nếu thấy Đảng viên có những hành vi vi phạm pháp luật và hành vi vi phạm quy định của đảng thì sẽ tố cáo tại đâu? cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Mẫu đơn tố cáo về hành vi vi phạm như thế nào?

1. Tố cáo đảng viên ở đâu? 

Theo Khoản 7 Điều 3 quy định số 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng thì Tố cáo Đảng viên được hiểu là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức Đảng hoặc cán bộ, đảng viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tổ chức đảng và đảng viên mà người tố cáo cho là gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Theo đó, khi muốn tố cáo Đảng Viên thì người tố cáo sẽ nộp đơn tố cáo tại cơ quan hoặc tổ chức Đảng có thẩm quyền để tiến hành giải quyết

2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo Đảng viên:

Để xác định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tố cáo Đảng viên thì ra cần phải phân loại tố cáo xem là tố cáo ai? Tố cáo về vấn đề gì?Nội dung tố cáo là gì? Sau khi trả lời được những câu hỏi này thì ta sẽ phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo giữa cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan Đảng, cụ thể như sau:

2.1. Căn cứ vào đối tượng bị tố cáo:

Ta phải xác định đối tượng tố cáo để phân định xem cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Nếu đã tố cáo thì trong quá trình điều tra mà nhận thấy đối tượng này không thuộc thẩm quyền thì sẽ chuyển qua cơ quan có thẩm quyền khác

2.2. Căn cứ vào hành vi vi phạm:

Hành vi vi phạm ở đây ta có thể chia thành hai loại đó là hành vi vi phạm pháp luật và hành vi vi phạm quy định của đảng

  • Vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật hình sự là những hành vi vi phạm các quan hệ xã hội được quy định trong bộ luật hình sự. Bất kể ai xâm phạm các quan hệ này đều là đối tượng bị tố cáo, bao gồm cả Đảng viên. Những người vi phạm pháp luật hình sự sẽ bị khởi tố, điều tra, xét xử theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Vi phạm pháp luật hành chính là các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động hành chính (ví dụ: cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Những hành vi vi phạm pháp luật của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định về pháp luật quản lý  hành chính nhà nước đều là đối tượng xử phạt vi phạm hành chính nhà nước. Do đó nếu Đảng viên vi phạm pháp luật hành chính cũng sẽ là đối tượng bị tố cáo. Tố cáo và giải quyết tố cáo hành chính được quy định cụ thể trong pháp luật về tố cáo hành chính

  • Vi phạm quy định của Đảng

Vi phạm quy định của Đảng là những hành vi vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tổ chức đảng và đảng viên. Nếu cá nhân hay tổ chức đảng nào nhận thấy được cá nhân hoặc tổ chức nào đó vi phạm điều trên thì hoàn toàn có thể tố cáo. 

Tại Điều 19 quy định số 22-QĐ-TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thì thẩm quyền giải quyết tố cáo Đảng viên như sau:

Đối với tổ chức và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cùng cấp thì thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo là do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra giải quyết

– Tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách của tổ chức đảng sẽ do trực tiếp tổ chức đảng có nhiệm vụ giải quyết tố cáo

– Chi bộ sẽ có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với Đảng viên thuộc phạm vi mà mình quản lý

– Ngoài ra, với trường hợp Đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền giải quyết tố cáo được thực hiện như đang đương chức

Khi nhận được tố cáo thì các cơ quan nhận đơn phải tiến hành phân loại và giải quyết các trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc phối hợp với các tổ chức đảng có thẩm quyền để giải quyết đơn tố cáo. Đồng thời cũng xác định xem đơn tố cáo đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình hay không, nếu không phải thì chuyển đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các đơn tố cáo đó.

Thời hạn giải quyết đơn tố cáo chậm nhất là 90 ngày đối với cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương trở xuống. Đối với cấp trung ương là 180 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo. Trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo nhưng không quá 30 ngày.

Để có thể dễ dàng phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm quy định của Đảng thì có một số kiến nghị như: cần có những văn bản quy định rõ ràng và cụ thể hơn nữa. Thống nhất về việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên nói chung, và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các cấp quản lý trên phạm vi cả nước nói riêng để phân định rõ thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp với các cơ quan của Đảng.

3. Có những hình thức kỷ luật Đảng nào?

– Đối với tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

– Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

– Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

4.  Nếu Đảng viên bị bắt tạm giam thì có bị khai trừ Đảng không?

Căn cứ tại Điều 17 Quy định số 22-QĐ/TW quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng thì khi Đảng viên vi phạm pháp luật, hình thức thi hành kỷ luật như sau:

+ Trong vòng 3 ngày thủ trưởng cơ quan nơi có Đảng viên vi phạm sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giữ, bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố bị can hoặc bản án có hiệu lực pháp luật đối với Đảng viên

+ Với trường hợp Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam do cơ quan có thẩm quyền thông báo thì không cần phải có kết luận điều tra của Tòa án, của cơ quan thanh tra mà tổ chức đảng sẽ tiến hành kiểm tra, kết luận và xem xét mức độ vi phạm của Đảng viên có đến mức phải xử lý kỷ luật hay không luôn. Nếu sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán mà kết quả này có thể làm thay đổi quyết định kỷ luật của tổ chức Đảng thì có thể xem xét lại việc kỷ luật đảng với đảng viên đó

+ Đảng viên có vi phạm bị truy nã hoặc bị tòa án tuyên phạt tử hình hoặc phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên không phải theo quy trình thi hành kỷ luật. 

+ Lưu ý: Nếu Đảng viên bị xử oan sai đã được tòa án quyết định hủy bỏ bản án hoặc thay đổi mức án, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ vụ án thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải kịp thời xem xét lại quyết định kỷ luật đối với đảng viên, kể cả trường hợp đảng viên đó đã chết

Do đó, nếu Đảng viên bị bắt tạm giam thì có thể bị khai trừ Đảng nếu tổ chức đảng có thẩm quyền tổ chức tiến hành kỷ luật mà xét thấy mức độ vi phạm của cá nhân này cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên quyết định khai trừ đảng này có thể được xem xét lại khi có bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan chuyên môn khác 

5. Mẫu đơn tố cáo đảng viên vi phạm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

                                                                                     ……, ngày……tháng … năm ……

 

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Đảng viên vi phạm)

Kính gửi………                                                                                        

Người tố cáo: ……..

– Sinh năm: ……

– Số CMND: ………   Ngày cấp: …….        Nơi cấp: ……

– Địa chỉ cư trú: ………

– Số điện thoại: ………

Người bị tố cáo: ………

– Sinh năm: …..

– Số CMND: ……     Ngày cấp: …….        Nơi cấp: ……

– Địa chỉ cư trú: ……

– Số điện thoại: ……

– Hiện đang là ……

– Địa chỉ làm việc : ……

III. Lý do tố cáo:

………

1. Nội dung tố cáo

………

2. Yêu cầu giải quyết tố cáo

………

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!        

                                                                                                                                   Người làm đơn

                                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Các văn bản pháp luật dùng trong bài viết: Quy định số 22-QĐ/TW quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

    5 / 5 ( 1 bình chọn )