Trang trí lễ kết nạp Đảng viên? Phông kết nạp Đảng viên mới?

Trang trí lễ kết nạp Đảng viên? Phông kết p Đảng viên mới? Thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên?

Công dân Việt Nam mà có độ tuổi từ mười tám tuổi trở lên; họ đáp ứng được đủ các điều kiện về trình độ học vấn, lý lịch… sẽ họ đều sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng. Người mà được kết nạp vào Đảng thì phải trải qua một thời kỳ dự bị là mười hai tháng, tính bắt đầu từ ngày mà chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Vậy khi thực hiện tổ chức lễ kết nạp Đảng viên thì việc trang trí lễ kết nạp Đảng viên được thực hiện như thế nào? Phông kết nạp Đảng viên mới?

Căn cứ pháp lý:

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

1. Trang trí lễ kết nạp Đảng viên:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng hoạt động trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, những chiến sĩ cách mạng đó suốt đời phấn đấu cho những mục đích, lý tưởng của Đảng, họ đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động lên trên lợi ích của cá nhân; họ chấp hành nghiêm chỉnh về Cương lĩnh chính trị, về Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng, của pháp luật của Nhà nước; họ có lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; họ có đạo đức và có lối sống lành mạnh; họ gắn bó mật thiết với nhân dân; họ phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng và thực hiện giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Người vào Đảng phải thực hiện như sau:

– Phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

– Phải báo cáo trung thực về lý lịch với chi bộ;

– Phải được hai đảng viên chính thức giới thiệu:

+ Nơi mà có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì người vào Đảng mà ở trong độ tuổi thanh niên thì phải là đoàn viên và phải được ban chấp hành đoàn cơ sở và có một đảng viên chính thức thực hiện giới thiệu.

+ Còn ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi mà không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì người vào Đảng phải là một đoàn viên công đoàn và người đó phải được ban chấp hành công đoàn cơ sở và có một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người mà được kết nạp vào Đảng thì phải trải qua một thời kỳ dự bị là mười hai tháng, tính bắt đầu từ ngày mà chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị đó, chi bộ vẫn tiếp tục thực hiện giáo dục, rèn luyện và thực hiện phân công các đảng viên chính thức giúp các đảng viên đó tiến bộ.

Tại điểm a khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng có quy định rằng trong buổi lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức một cách thật trang nghiêm; phải tiến hành kết nạp từng người một (nếu như trong trường hợp kết nạp từ hai người trở lên tại trong cùng một buổi lễ).

Về vấn đề trang trí lễ kết nạp đảng viên thì tại điểm b khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì việc trang trí lễ kết nạp Đảng viên (nhìn từ dưới lên) phải tuân thủ hình thức, bố cục như sau:

– Trên cùng chính là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;

– Cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở bên trái;

– Ảnh của Mác – Lênin được đặt ở bên phải;

– Phải có tiêu đề là “Lễ kết nạp đảng viên”.

Về chương trình của buổi lễ kết nạp Đảng viên, tuân theo quy trình như sau:

– Thực hiện chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

– Thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Bí thư chi bộ hoặc là đại diện chi ủy đứng lên đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền;

– Các Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

– Đại diện của chi ủy nói rõ các nhiệm vụ, các quyền hạn của các đảng viên, các nhiệm vụ của chi bộ và phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

– Đại diện của cấp ủy cấp trên lên phát biểu ý kiến (nếu có);

– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Phông kết nạp Đảng viên mới:

Tại điểm b khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì phông kết nạp Đảng viên được trang trí và có những nội dung cụ thể như sau:

– Trên cùng chính là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;

– Tiếp đến bên dưới là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở bên trái

– Ảnh của Mác – Lênin được đặt ở bên phải

– Các khẩu hiệu hành động của Đảng bộ (nếu có)

– Phải có tiêu đề đại hội đó chính là “Lễ kết nạp đảng viên”:

+ Đảng bộ A

+ Đại hội (đại biểu) lần thứ….

+ Nhiệm kỳ…

3. Thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên:

Để được kết nạp Đảng viên, thì người chuẩn bị được xét kết nạp cần phải trải qua quá trình như sau:

– Bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

+ Người vào Đảng phải học một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

+ Người vào Đảng phải có giấy chứng nhận do chính trung tâm chính trị cấp huyện hoặc là cấp tương đương cấp, nơi mà không có trung tâm chính trị thì sẽ do cấp ủy mà có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

– Đơn xin vào Đảng: Người xin vào Đảng phải tự mình làm đơn, trong đơn người đó phải trình bày rõ những nhận thức của mình về những mục đích, về lý tưởng của Đảng và về động cơ xin vào Đảng.

– Lý lịch của người vào Đảng:

+ Người vào Đảng phải tự khai lý lịch một cách đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo đúng quy định và người đó phải tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình đã khai; nếu như có vấn đề nào mà không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo ngay với chi bộ.

+ Lý lịch của người đó phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra và kết luận trước khi ghi các nội dung chứng nhận, ký tên và đóng dấu.

– Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng: những đối tượng cần phải thẩm tra bao gồm:

+ Người xin vào Đảng.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ/chồng, mẹ vợ/chồng hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng người xin vào Đảng; vợ hoặc là chồng, con đẻ của người vào Đảng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung của thẩm tra, xác minh bao gồm là:

Đối với người vào Đảng: Phải thực hiện làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và về chính trị hiện nay; làm rõ về chấp hành đường lối, về chủ trương, về chính sách của Đảng, của pháp luật của Nhà nước; làm rõ về phẩm chất chính trị, về đạo đức, lối sống.

Đối với người thân của người vào Đảng: phải làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và về chính trị hiện nay; về việc chấp hành đường lối, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, của pháp luật của Nhà nước.

Phương pháp thẩm tra, xác minh, cụ thể như sau:

+ Nếu người vào Đảng mà có một trong các người thân sau đây mà đang là đảng viên như Cha đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột, con đẻ và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo đúng quy định thì người này không phải tiến hành thẩm tra, xác minh

+ Nếu vợ hoặc chồng của người vào Đảng mà đang là đảng viên hoặc là có một trong những người thân sau đây đang là đảng viên: Cha đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột và ở trong lý lịch của người vào Đảng mà đã khai đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo đúng quy định thì không phải tiến hành thẩm tra, xác minh bên vợ hoặc chồng.

+ Nội dung nào mà chưa rõ thì thẩm tra, xác minh các nội dung đó;

+ Những nội dung mà đã biết rõ ở trong lý lịch của người vào Đảng và tất cả người thân đều đang sinh sống, làm việc tại quê quán ở trong cùng một tổ chức cơ sở đảng từ đời ông, đời bà đến nay thì chi ủy sẽ thực hiện báo cáo với chi bộ và chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra và thực hiện ghi ý kiến chứng nhận, ký tên và đóng dấu vào lý lịch, không cần phải thẩm tra riêng.

+ Việc thẩm tra lý lịch của những người vào Đảng ở trong lực lượng vũ trang sẽ được đối chiếu với lại lý lịch của người đó khi họ khai khi nhập ngũ hoặc là khi họ được tuyển sinh, tuyển dụng.

+ Người vào Đảng mà đang ở ngoài nước thì sẽ đối chiếu với lại lý lịch của người đó do chính các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước mà đang quản lý hoặc là lấy xác nhận của các cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc là nơi cư trú, nơi làm việc của những người đó ở trong nước.

+ Người thân của những người vào Đảng mà đang ở nước ngoài, thì các cấp ủy nơi mà người vào Đảng làm văn bản phải nêu rõ các nội dung đề nghị cấp ủy hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để lấy xác nhận;

+ Người vào Đảng và người thân của họ mà đang làm việc tại các cơ quan đại diện, các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thì đại diện các cấp ủy cơ sở đến tại nơi làm việc và tại cơ quan an ninh mà có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thực hiện thẩm tra những vấn đề mà có liên quan đến chính trị của những người này.

– Lấy các ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi mà người vào Đảng đang sinh hoạt và chi ủy nơi mà người vào Đảng cư trú

– Nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng

– Quyết định của cấp ủy nơi có thẩm quyền kết nạp đảng viên

– Tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )