Theo Hồ Chí Minh thì ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lenin? Sự vận dụng của chủ nghĩa Mác? Các bộ phận của chủ nghĩa Mác - Lenin? Nội dung của chủ nghĩa Mác? Ưu điểm của chủ nghĩa Mác theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh? 

Chủ nghĩa Mác chính là con đường soi sáng cho cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh trải qua quá trình học hỏi, Người đã tìm thấy được ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Từ đó Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau đây hãy cùng tôi tìm hiểu những ưu điểm của chủ nghĩa Mác dưới quan điểm của Hồ Chí Minh nhé!

1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin:

- Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no, đầy đủ, tự do và hạnh phúc. Các tư tưởng tiến bộ, nhân đạo hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng giai cấp công nhân khỏi áp bức, bất công.

- Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước Tây Âu, đặc biệt là Anh, phát triển mạnh mẽ. Bước lên vũ đài chính trị, giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học để định hướng cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình khỏi áp bức và bất công xã hội. Trên thế giới lúc bấy giờ cũng đã xuất hiện những tiền đề kinh tế - xã hội, khoa học và lý luận v.v... dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa Mác.

- Về điều kiện kinh tế - xã hội: Với sự ra đời của nền sản xuất công nghiệp hàng loạt dựa trên cơ sở máy móc, trước hết là ở Anh, lực lượng sản xuất xã hội đã đạt đến trình độ xã hội hóa ngày càng cao.  Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong xã hội tư bản ngày càng phát triển, trở thành mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản.
- Sự phát triển của đại công nghiệp đã sản sinh ra một giai cấp mới, đó là giai cấp công nhân. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện hai giai cấp cơ bản đối lập nhau về lợi ích là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng lan rộng, phát triển tự phát đến tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị, cần phải có lý luận khoa học và cách mạng dẫn đường. Chủ nghĩa xã hội khoa học do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó.

- Về tiền đề khoa học và lý luận: Vào giữa thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó phải kể đến ba phát minh quan trọng: Thuyết tiến hóa của Đác-uyn; định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng Lomonoso. Các phương pháp nhận thức khoa học như: quy nạp, phân tích, thực nghiệm, tổng hợp... đã thúc đẩy năng lực tư duy khoa học không ngừng phát triển.

- Về lý luận, có những thành tựu phát triển của triết học cổ điển Đức (tiêu biểu là Kant, Feuerbach), kinh tế chính trị học cổ điển Anh (tiêu biểu là Adam Smith và David Ricardo), chủ nghĩa xã hội không tưởng. Nước Pháp thế kỷ 19 (tiêu biểu là Green-Simon, Robert Owen, Charles Phurie)...

- Trên cơ sở những tiền đề khoa học và lý luận, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, C. Mác (1818 - 1883) và Ph.Ăngghen (1820 - 1895) đã kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, phát triển và sáng tạo quan điểm khoa học và lý luận cách mạng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa xã hội khoa học C. Mác và Ph.Ăngghen đã phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư và sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, chỉ rõ sự hình thành, phát triển và tiêu vong của chủ nghĩa tư bản và vai trò lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản. là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác là thành tựu trí tuệ của nhân loại, phản ánh hiện thực xã hội, nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng trong lịch sử phát triển của tư tưởng nhân loại.

2. Sự vận dụng của Chủ nghĩa Mác:

- Vào đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản thế giới bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc không thể điều hòa được, dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc. Đồng thời, trước sự xâm lược, bóc lột thuộc địa dã man của các nước đế quốc, trên thế giới đã dấy lên phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc chống chủ nghĩa thực dân. Yêu cầu của thực tiễn cách mạng lúc bấy giờ là vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện mới.

-  Lênin (1870 - 1924) đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo toàn diện lý luận của chủ nghĩa Mác để giải quyết những vấn đề của cách mạng vô sản trong điều kiện đó. Người đã đi sâu phân tích chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, chỉ ra những mâu thuẫn nội tại không thể khắc phục để khẳng định khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản và mối quan hệ giữa cách mạng với những mặt chưa được giải quyết. tư sản và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Sau thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. V.I. Lênin đã phát triển hàng loạt vấn đề lý luận về xây dựng Chính quyền Xô viết; phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật; thực hiện công nghiệp hóa, điện khí hóa đất nước; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.... Để bảo vệ chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm tư sản, kịch liệt phê phán chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội, khuynh hướng tả, khuynh, chủ nghĩa giáo điều,... trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. Sự phát triển sáng tạo học thuyết Mác của V.I. Lênin đã đưa chủ nghĩa cộng sản khoa học trở thành hệ thống lý luận thống nhất của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa Mác gắn liền với tên tuổi của V.I. Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân gọi là chủ nghĩa Mác - Lênin. Với bản chất khoa học và cách mạng, ngày nay chủ nghĩa Mác - Lênin đã và đang tiếp tục được vận dụng, bổ sung, phát triển trong thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. 

3. Các bộ phận của chủ nghĩa Mác Lênin:

- Triết học Mác - Lênin (gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử), là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học Mác - Lênin mang lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất. Với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, kinh tế chính trị học Mác - Lênin đã chỉ rõ bản chất của các quy luật kinh tế chủ yếu hình thành, phát triển và chấm dứt chủ nghĩa tư bản. Với phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu các quy luật phát triển của quan hệ sản xuất mới, con đường xây dựng một xã hội không có áp bức, bất công, vì tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Giai đoạn đầu tiên của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là chủ nghĩa xã hội.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu các quy luật chuyển hóa từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng xã hội mới. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã chứng minh rằng, xã hội hóa lao động trong chủ nghĩa tư bản đã tạo ra cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Cơ sở lý luận của sự chuyển biến đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

4. Nội dung chính của chủ nghĩa Mác: 

Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời trên cơ sở những tri thức tiên tiến nhất đương thời của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những thành tựu lý luận triết học, kinh tế chính trị học và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. có nghĩa. Kế thừa, tiếp thu và phát triển những thành tựu trí tuệ của nhân loại, C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã sáng tạo ra học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp vô sản, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ chung của nhân loại.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ: quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Điều đó đã chỉ ra cho xã hội, nhất là giai cấp công nhân và nhân dân lao động phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.

 Chủ nghĩa Mác - Lênin đã phân tích điều kiện kinh tế - xã hội và khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng triệt để nhất trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bất công và người bóc lột người. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp của mình, từ đó giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Chủ nghĩa Mác-Lênin không chỉ giải thích mà còn vạch ra con đường, phương tiện cải tạo thế giới. Đó là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng giữa lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng. C. Mác đã viết: “...lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào chúng”.

5. Ưu điểm của chủ nghĩa Mác theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Chủ nghĩa nhân văn được coi là ưu điểm lớn nhất của triết học Mác theo quan điểm của Hồ Chí Minh. Bởi vì, chủ nghĩa nhân đạo phát triển đặc biệt mạnh mẽ ở phương Tây trong thời kỳ chuyển đổi từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản, hay còn gọi là thời kỳ Phục hưng văn hóa. Đặc điểm của các tư tưởng thuộc phong trào này là sự nhấn mạnh và tập trung vào vị trí, vai trò của con người sau một thời gian dài bị đè nén dưới chế độ phong kiến, dưới sự thống trị của thần quyền trong Đêm trường trung đại”. Những lý luận, tư tưởng thể hiện tinh thần nhân văn, ca ngợi vẻ đẹp, phẩm chất và sức mạnh của con người, là động lực tinh thần to lớn để nhân loại chuyển mình mạnh mẽ sang một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn phong kiến, đó là là hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Tính quy luật trong sự phát triển tư tưởng ở đây là trong những bước chuyển mình của thời đại, cần phát huy nhân tố con người, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của con người, tinh thần nhân văn sẽ có ưu điểm vượt trội trong giai đoạn lịch sử đó.

Lối tư duy nhân văn tiếp tục được phát triển trong thời kỳ Hậu Hiện đại của thế kỷ 18 với các nhà tư tưởng Khai sáng như Volte, Didero, Russo, v.v. Tuy không giống nhau nhưng các nhà tư tưởng đã thống nhất với nhau, ca ngợi các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung, chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa toàn cầu. Họ đánh giá cao ưu thế của trí tuệ con người, muốn áp dụng nó trong cải cách chính trị - xã hội, khuyến khích sáng tạo và chủ động cá nhân. Họ tin vào sự hoàn hảo của bản chất con người, trách nhiệm tình cảm và đạo đức, và khả năng tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, học thuyết nhân văn thời kỳ này mang tính chất siêu hình, trừu tượng, là chủ nghĩa nhân văn của giai cấp tư sản, nhằm giải phóng con người nói chung để phục vụ lợi ích của giai cấp thiểu số. giai cấp tư sản. Vì vậy, những khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” chỉ mang tính hình thức chứ chưa thực sự giải quyết được vấn đề bất bình đẳng, bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản lúc bấy giờ. Chủ nghĩa nhân văn này còn mang nặng tính hình thức, chưa triệt để, không tưởng. Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác vào giữa những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa nhân văn đã phát triển lên một bước mới, đó là chủ nghĩa hiện thực, nhân văn, hoàn thiện, cách mạng và khoa học. Điều này đã một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại hiện nay.

Chủ nghĩa Mác nổi bật hoặc được coi là lợi thế lớn nhất đối với chủ nghĩa nhân văn bởi một trong những đặc điểm của nó. Đặc điểm nổi bật trong chủ nghĩa nhân văn ở Các Mác đó là: Chủ nghĩa nhân văn ở Các Mác xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến và sự đồng cảm với nỗi khổ của đông đảo quần chúng lao động áp bức và bóc lột. C. Mác đã bày tỏ điều đó trong bài viết: “Tranh luận nhân đạo về cấm ăn trộm gỗ”; phản ánh thực trạng bị tha hóa, bóc lột nặng nề của giai cấp công nhân và những người lao động trong Bản thảo kinh tế - triết học (1844). Công nhân bị tư hữu tách khỏi tư liệu sản xuất, bị sản phẩm do chính mình sản xuất ra, bị tha hoá cả về vật chất lẫn tinh thần trong hệ thống bóc lột tư bản chủ nghĩa. Nguyên nhân của tình trạng đó là tư hữu. Và chính ở đây, Mac đã đề xuất rằng chế độ tư hữu phải bị xóa bỏ nếu nó muốn khắc phục sự tha hóa này của giai cấp vô sản. Tác phẩm đánh dấu bước chuyển từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )