Tài sản phi tiền tệ là gì? nội dung và phân loại tài sản phi tiền tệ

Tài sản phi tiền tệ? Sự khác biệt giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ?

Trong nền kinh tế tiền tệ hiện nay, chúng ta có nhiều cách khác nhau để tính giá trị, bao gồm tiền, hàng hóa, hàng tồn kho, vốn tài chính, đầu tư và cả các mặt hàng vô hình như bằng sáng chế, bản quyền và thậm chí là thiện chí. Một trong những cách phổ biến nhất để phân định các lớp dựa trên giá trị này là thảo luận về các vấn đề tài sản tiền tệ và phi tiền tệ. Tài sản phi tiền tệ được hiểu là tài sản mà công ty nắm giữ mà không thể xác định chính xác giá trị khi quy đổi ra thước đo tiền tệ. Tài sản phi tiền tệ là những tài sản có giá trị tiền tệ có thể dao động và thay đổi đáng kể theo thời gian.

1. Tài sản phi tiền tệ:

Khái niệm tài sản phi tiền tệ:

Tài sản phi tiền tệ là loại tài sản mà công ty nắm giữ mà không thể xác định được một cách chính xác giá trị khi tiến hành quy đổi tài sản phi tiền tệ ra thước đo tiền tệ. Tài sản phi tiền tệ là những tài sản có giá trị tiền tệ có thể dao động và thay đổi đáng kể theo thời gian.

Nói tóm lại, tài sản phi tiền tệ là loại tài sản xuất hiện trên bảng cân đối kế toán nhưng tài sản phi tiền tệ không dễ dàng và sẵn sàng chuyển đổi thành tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Tài sản phi tiền tệ trong tiếng Anh là gì?

Tài sản phi tiền tệ trong tiếng Anh là Nonmonetary Assets.

Nội dung tài sản phi tiền tệ:

Giá trị tiền tệ luôn được xem là thước đo được chấp nhận để định lượng tài sản và nợ của công ty khi chúng được trình bày trong báo cáo tài chính của công ty. Cũng cần lưu ý rằng, tài sản và nợ phải trả trên thực tế sẽ không thể chuyển đổi thành tiền mặt cũng được đưa vào bảng cân đối kế toán của công ty.

Tài sản phi tiền tệ điển hình của một công ty bao gồm cả tài sản vô hình (cụ thể như là bản quyền, bằng sáng chế và lợi thế thương mại) và tài sản hữu hình (cụ thể như là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và hàng tồn kho).

Những tài sản được nêu trên có giá trị hiện tại không phải lúc nào cũng rõ ràng vì nó thay đổi theo thời gian phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường.

Ví dụ cụ thể: cạnh tranh trên thị trường làm thay đổi giá trị tiền tệ của hàng tồn kho của công ty khi công ty điều chỉnh giá thị trường để đáp ứng với cạnh tranh về giá từ các công ty khác hoặc theo nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty.

Các yếu tố kinh tế chung như lạm phát hoặc giảm phát cũng có những tác động cụ thể đến giá trị của các tài sản phi tiền tệ như hàng tồn kho hoặc trang thiết bị sản xuất.

Thật ra thì không phải lúc nào cũng rõ ràng về việc một tài sản là tài sản tiền tệ hay phi tiền tệ. Yếu tố quyết định trong các trường hợp đó là liệu giá trị của tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nếu nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng, tài sản được coi là một tài sản tiền tệ. Nếu nó không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền mặt tương đương trong ngắn hạn, thì nó được coi là một tài sản phi tiền tệ.

Tài sản phi tiền tệ và nợ phi tiền tệ:

Bên cạnh các tài sản phi tiền tệ, các công ty cũng thường có các khoản nợ phải trả phi tiền tệ. Nợ phải trả phi tiền tệ bao gồm các nghĩa vụ không thể được đáp ứng dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chẳng hạn như dịch vụ bảo hành đối với hàng hóa mà một công ty bán.

Có thể xác định giá trị tiền tệ của một khoản nợ như vậy nhưng trách nhiệm pháp lí thể hiện nghĩa vụ dịch vụ hơn là nghĩa vụ tài chính như thanh toán lãi cho khoản vay.

2. Sự khác biệt giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ:

- Thứ nhất: Định nghĩa:

Sự khác biệt giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ về cơ bản đó là cách phân loại từng loại.

Bản thân tài sản được xem là bất kỳ nguồn lực có giá trị kinh tế. Tài sản tiền tệ về bản chất vẫn luôn là tài sản hữu hình. Tài sản hiện tại cũng rơi vào phân loại tiền tệ. Các ví dụ đủ điều kiện là tài sản tiền tệ là tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, tiền gửi và tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư (bao gồm cả đầu tư ròng cho thuê, đầu tư vào chứng khoán nợ và thậm chí là tài sản thuế hoãn lại).

Một tài sản khác được coi là tiền tệ là các khoản phải thu, hoặc ghi chú phải thu. Đây là một lời hứa thanh toán từ một cá nhân, có khả năng xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Hàng tồn kho, xét về cả nguyên liệu thô và sản phẩm ở các trạng thái sản xuất khác nhau cũng được coi là tài sản tiền tệ trong nhiều cài đặt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi hàng tồn kho không thể được bán nhanh chóng, nó sẽ được coi là một tài sản phi tiền tệ; có một số khoan hồng trong cách lớp này sẽ được xác định dựa trên ngành công nghiệp đang được tham chiếu.

Các mặt hàng phi tiền tệ trên thực tế sẽ có thể có tính chất đa dạng. Nhiều thứ khác nhau có thể được coi là tài sản phi tiền tệ. Ví dụ là tài sản, có thể bao gồm nhà máy và thiết bị cho các công ty thương mại và bất kỳ tài sản cá nhân nào mà một cá nhân sở hữu.

Tài sản vô hình cũng được bao gồm trong nhóm các mặt hàng phi tiền tệ ví dụ cụ thể như bằng sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thiện chí, thương hiệu và tên thương mại. Những loại tài sản này có thể khó xác định giá trị, nhưng thường được khấu hao vào chi phí trên 5 đến 40 năm (trừ thiện chí).

Đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư vốn cổ phần, như cổ phiếu, cũng được coi là tài sản phi tiền tệ. Tài sản sinh học cũng sẽ được coi là rơi vào nhóm mặt hàng phi tiền tệ. Các mục như tiền ứng trước và trả trước và thậm chí giá trị của các trang web rất khó xác định là tiền tệ hoặc phi tiền tệ về bản chất.

- Thứ hai: Thanh khoản:

Ta nhận thấy, tiền mặt và tiền tệ không được tính là loại tài sản tiền tệ duy nhất. Yếu tố quyết định hàng đầu của việc một thứ được coi là tiền tệ hay tài sản phi tiền tệ là tính thanh khoản của nó.

Thanh khoản đề cập đến khả năng tài sản được bán nhanh chóng và mất giá trị tối thiểu. Những tài sản có tính chất lỏng có xu hướng được coi là tài sản tiền tệ.

Một tài sản kém thanh khoản là một tài sản không dễ bán trừ khi có sự giảm giá mạnh, mặc dù đôi khi không ở bất kỳ giá nào. Điều này có thể là do sự không chắc chắn về giá trị của nó hoặc thiếu thị trường mà nó được giao dịch thường xuyên.

Thanh khoản không nhất thiết là một điều cố định mặc dù; nhà đầu cơ và nhà tạo lập thị trường có thể đóng góp vào tính thanh khoản của bất kỳ thị trường nào. Thanh khoản của tài sản ảnh hưởng đến giá của họ hoặc lợi nhuận dự kiến.

Các chủ thể là nhà đầu tư thường yêu cầu lợi nhuận cao hơn đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp như một cách bù đắp cho chi phí giao dịch trong các tài sản này cao hơn. Về cơ bản, thanh khoản của một tài sản càng cao thì giá của nó càng cao, nhưng lợi nhuận kỳ vọng của nó càng thấp. Quản lý thanh khoản là một quá trình hàng ngày, mặc dù điều này thanh khoản của tài sản tiền tệ và phi tiền tệ hiếm khi thay đổi.

Bởi vì tài sản tiền tệ tương đối dễ bán, đôi khi chúng có thể được coi là tài sản hiện tại. Đây là những thứ dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm của chu kỳ hoạt động. Chúng bao gồm tất cả các tài sản tiền tệ đã được liệt kê cùng với bất kỳ chi phí trả trước nào, vì tất cả các tài sản này sẽ liên tục được chuyển qua trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường.

Có nhiều sự khác biệt trong các loại tài sản phi tiền tệ, thanh khoản tồn tại. Một số sẽ được coi là đầu tư dài hạn, một số khác là tài sản cố định, chẳng hạn như tài sản và thiết bị, trong khi một số khác là vô hình (bằng sáng chế, thiện chí,...) và cũng giống như tài sản tiền tệ, cũng có tài sản phi tiền tệ hữu hình. Chúng về bản chất có thể bao gồm bất cứ nơi nào từ tác phẩm nghệ thuật, vàng, rượu vang, các tòa nhà và bất động sản.

- Thứ ba: Chuyển đổi tiền mặt / thay đổi giá trị:

Một sự khác biệt lớn khác giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ nằm ở cách chúng được định lượng và cách thay đổi giá trị.

Với đa phần các tài sản, giá trị được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty, nhưng với tài sản phi tiền tệ, chúng sẽ được đưa vào bảng cân đối kế toán của công ty.

Các biện pháp tiêu chuẩn chấp nhận được là giá trị đồng đô la của mỗi tài sản. Nói chung, tài sản tiền tệ dễ dàng chuyển đổi thành giá trị đồng đô la. Tài sản phi tiền tệ có thể chủ quan hơn một chút trong định giá của chúng. Điều này đặc biệt đúng đối với những tài sản vô hình, như công nghệ độc quyền hoặc bất kỳ loại tài sản trí tuệ nào khác.

Sự khác biệt khác cũng xảy ra như là một phần của quá trình chuyển đổi tiền mặt. Mặc dù tài sản tiền tệ trên thực tế vốn có thể dễ dàng định lượng như một lượng đô la cố định nhưng tài sản phi tiền tệ có thể thay đổi nhiều hơn theo thời gian xảy ra phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường và bất kỳ lực lượng nào khác có thể ảnh hưởng đến giá trị.

Một ví dụ nữa sẽ là mức độ cạnh tranh trong một thị trường nhất định. Khi nó thay đổi, giá trị hàng tồn kho cũng thay đổi buộc công ty phải điều chỉnh giá thị trường như một phản ứng với sự cạnh tranh từ các công ty khác hoặc nhu cầu cho sản phẩm của họ.

Các ví dụ khác sẽ bao gồm các lực lượng kinh tế rộng cụ thể như như lạm phát hoặc giảm phát, có khả năng tác động lớn đến giá trị của các tài sản phi tiền tệ tách biệt với các xu hướng thị trường riêng lẻ.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )