Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua?

Túi phôi, còn được gọi là giao tử cái, là một cấu trúc hình bầu dục được tìm thấy trong noãn của thực vật có hoa. Vậy Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua những bước nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau đây.

1. Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua?

Câu hỏi: Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua?

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

Đáp án: C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

Giải thích: 

Giải thích chi tiết các bước hình thành túi phôi ở thực vật có hoa thì như sau:

- Túi phôi là cấu trúc chứa giao tử cái (tế bào trứng) của thực vật có hoa, được hình thành từ một tế bào mẹ (2n) trong noãn của bầu nhụy.

- Quá trình hình thành túi phôi trải qua một lần giảm phân và ba lần nguyên phân liên tiếp.

- Lần giảm phân đầu tiên, tế bào mẹ chia thành hai tế bào con, mỗi tế bào con có nửa số nhiễu sắc thể so với tế bào mẹ (n).

- Lần nguyên phân thứ nhất, hai tế bào con chia đôi thành bốn tế bào đơn bội, xếp chồng lên nhau. Ba tế bào ở trên tiêu biến, chỉ còn lại một tế bào ở dưới sống sót.

- Lần nguyên phân thứ hai, tế bào sống sót chia đôi thành hai tế bào, một tế bào là tế bào trứng (n), một tế bào là tế bào nhân cực (2n).

- Lần nguyên phân thứ ba, tế bào nhân cực chia đôi thành hai tế bào kèm (n), hai tế bào này có vai trò dinh dưỡng cho phôi sau thụ tinh.

- Kết quả cuối cùng là túi phôi gồm có: một tế bào trứng (n), một tế bào nhân cực (2n), hai tế bào kèm (n) và ba tế bào đổi cực (n) ở đỉnh túi phôi.

Túi phôi chứa các tế bào noãn ba lần cuối cùng có vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn và hình thành hạt.

2. Túi phôi là gì?

Túi phôi, còn được gọi là giao tử cái, là một cấu trúc hình bầu dục được tìm thấy trong noãn của thực vật có hoa. Khi nhân megaspore đơn bội phân chia, một túi phôi sẽ hình thành. Nó có hai nhân đơn bội và sáu tế bào đơn bội không có thành tế bào. Hai nhân đơn bội, có cực đôi khi có thể hợp nhất để tạo thành một tế bào mẹ nội nhũ duy nhất.

Một nhân đực kết hợp với một nhân trứng trong quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử, hợp tử này phát triển thành phôi. Nhân nội nhũ được hình thành khi nhân đực thứ hai kết hợp với nhân nội nhũ sơ cấp. Nội nhũ được hình thành khi nó phân chia.

- Túi phôi là thể giao tử cái của cây có hạt, bao gồm một túi có thành mỏng bên trong nucellus chứa nhân trứng và các nhân khác tạo ra nội nhũ khi thụ tinh.

- Bảy tế bào và tám nhân tạo nên túi phôi trưởng thành.

- Có nhiều kiểu phát triển túi phôi khác nhau. Kiểu phát triển túi phôi đa giác là kiểu điển hình nhất.

- Vì một trong bốn đại bào tử được tạo ra bởi quá trình giảm phân nên loại túi phôi Polygonum là đơn bào tử.

- Khi một đại bào tử là đơn bào tử, nhân của nó trải qua ba chu kỳ nguyên phân tuần tự, tạo ra một túi phôi có tám nhân. Túi phôi bảy tế bào được điều chỉnh từ tế bào tám nhân.

3. Sự phát sinh bào tử:

Phát sinh bào tử là quá trình mà tế bào sinh dục sơ khai (một loại tế bào mầm) phát sinh ra giao tử trong cơ thể sinh vật. Giao tử là những tế bào có số nhiễm sắc thể đơn bội (n), có thể tham gia thụ tinh để tạo ra hợp tử. Có hai loại giao tử là giao tử đực và giao tử cái. Tế bào phát sinh ra giao tử đực (tinh trùng) gọi là tiểu bào tử (microspore), do đó quá trình phát sinh ra tinh trùng gọi là microgametogenesis (phát sinh tiểu bào tử). Tế bào phát sinh ra giao tử cái (noãn) gọi là đại bào tử (megaspore), do đó quá trình phát sinh ra noãn gọi là megagametogenesis (phát sinh đại bào tử). Quá trình phát sinh giao tử có vai trò quan trọng trong duy trì tính đa dạng di truyền của các loài.

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật và thực vật có sự khác biệt. Ở động vật, quá trình phát sinh giao tử diễn ra trong các cơ quan sinh dục, như buồng trứng ở cái và tinh hoàn ở đực.

Ở thực vật, quá trình phát sinh giao tử diễn ra trong các cấu trúc như túi bào tử, đảm, túi nang, nhụy hoa....

Giải thích chi tiết thì như sau: Tiểu bào tử được sản sinh trong nhị của hoa hoặc trong tùng của thực vật hạt trần. Đại bào tử được sản sinh trong noãn của hoa hoặc trong quả của thực vật hạt trần. Cả hai loại bào tử đều phát triển từ các tế bào mẹ lưỡng bội, được gọi là tế bào mẹ tiểu bào tử và tế bào mẹ đại bào tử. Các tế bào mẹ này trải qua giảm phân để tạo ra bốn tế bào con đơn bội, có nửa số nhiễm sắc thể so với tế bào mẹ. Trong tiểu bào tử, bốn tế bào con đều sống sót và phát triển thành hạt phấn. Trong đại bào tử, chỉ có một tế bào con sống sót và phát triển thành noãn nhân. Các tiểu bào tử và đại bào tử sau đó có thể thụ tinh để hình thành các hợp tử lưỡng bội, chuyển sang trạng thái thể bào tử.

4. Câu hỏi vận dụng:

Câu 1: Túi phôi được hình thành từ cấu trúc nào của hoa?

- Túi phôi được hình thành từ noãn, là cấu trúc nữ của hoa, bao gồm đầu noãn (chứa noãn nhụy) và cuống noãn (chứa buồng noãn).

Câu 2: Túi phôi có bao nhiêu lớp tế bào và chức năng của từng lớp là gì?

- Túi phôi có ba lớp tế bào: lớp trong cùng là endosperm, chứa dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi thai; lớp giữa là nucléus, chứa các tế bào sinh dưỡng (antipodal cells) và tế bào trứng (egg cell); lớp ngoài cùng là integument, bảo vệ túi phôi khỏi các tác nhân bên ngoài.

Câu 3: Quá trình hình thành túi phôi diễn ra như thế nào?

- Quá trình hình thành túi phôi diễn ra sau khi hoa nở, khi một hạt phấn chứa hai tinh trùng rơi vào noãn nhụy. Một tinh trùng sẽ di chuyển xuống buồng noãn qua ống dẫn phấn và thụ tinh với tế bào trứng, tạo ra phôi thai. Tinh trùng còn lại sẽ thụ tinh với hai tế bào sinh dưỡng, tạo ra endosperm ba bội. Sau đó, nucléus sẽ chia nhị bộ để tạo ra ba lớp tế bào của Câu 4: túi phôi.

Câu 4: Túi phôi ở thực vật có hoa có những loại nào và đặc điểm của từng loại là gì?

- Túi phôi ở thực vật có hoa có hai loại chính: túi phôi một lá mầm (monocotyledonous) và túi phôi hai lá mầm (dicotyledonous). Túi phôi một lá mầm có một lá mầm duy nhất trong phôi thai, endosperm ba bội và nucléus có ba tế bào sinh dưỡng và một tế bào trứng. Túi phôi hai lá mầm có hai lá mầm trong phôi thai, endosperm ba bội hoặc hai bội và nucléus có ba hoặc sáu tế bào sinh dưỡng và một tế bào trứng.

Câu 5: Túi phôi có vai trò gì trong quá trình hình thành hạt?

Túi phôi là thể giao tử cái của thực vật có hoa, được hình thành từ tế bào mẹ 2n trong bầu nhụy. Quá trình hình thành túi phôi gồm hai bước chính: giảm phân và nguyên phân. Trong bước giảm phân, tế bào mẹ 2n tạo ra bốn đại bào tử đơn bội, trong đó ba tế bào tiêu biến và chỉ còn lại một tế bào sống sót. Trong bước nguyên phân, tế bào sống sót thực hiện ba lần nguyên phân liên tiếp, tạo ra một cấu trúc gồm bảy tế bào và tám nhân. Túi phôi gồm một nhân trứng (n), hai nhân cực (2n), hai tế bào kèm và ba tế bào đối cực. Túi phôi có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hạt, vì nó chứa nhân trứng sẽ thụ tinh với hạt phấn (thể giao tử đực) để tạo ra phôi và nhân cực sẽ thụ tinh với nhân sinh dưỡng để tạo ra nguồn dinh dưỡng cho phôi.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )