Nợ xấu là gì? Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu? Phân loại nợ xấu?

Nợ xấu là khoản cho vay mà người đi vay bị vỡ nợ do thực tế là họ đã không thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình trong một khoảng thời gian xác định. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu?

Một trong những ưu tiên trong công tác giám sát của ECB là ngăn chặn và giải quyết các khoản nợ không có hiệu lực trong hệ thống ngân hàng Châu Âu. Đầu tiên chúng ta hãy xem hoạt động kinh doanh ngân hàng là gì. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của ngân hàng là cung cấp các khoản vay cho phép các công ty đầu tư và tạo việc làm cũng như các cá nhân mua những thứ như ô tô hoặc nhà ở.

Sau đó, ngân hàng kiếm được tiền từ lãi suất mà nó nhận được từ các khoản vay này. Khi người vay vẫn khỏe mạnh về tài chính và trả các khoản và lãi suất đã thỏa thuận như đã hẹn, thì khoản vay đó được coi là đang thực hiện. Nhưng luôn có rủi ro rằng công ty hoặc cá nhân sẽ không thể hoàn trả trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Nếu điều này xảy ra hoặc có vẻ sẽ xảy ra, ngân hàng phải phân loại khoản vay là “không hoạt động”. Các khoản nợ xấu thường được gọi là “nợ xấu”.

1. Nợ xấu là gì?

Nợ xấu hay còn được gọi là Khoản cho vay không hiệu quả (NPL) là khoản cho vay mà người đi vay bị vỡ nợ do thực tế là họ đã không thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình trong một khoảng thời gian xác định. Mặc dù các yếu tố chính xác của trạng thái không hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào các điều khoản của khoản vay cụ thể, "không thanh toán" thường được định nghĩa là các khoản thanh toán bằng không cả gốc hoặc lãi. Thời hạn quy định cũng khác nhau, tùy thuộc vào ngành và hình thức cho vay. Tuy nhiên, nói chung, khoảng thời gian này là 90 ngày hoặc 180 ngày.

Khoản cho vay không hiệu quả (NPL) là khoản cho vay mà người đi vay bị vỡ nợ và không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán gốc hoặc lãi theo lịch trình nào trong một thời gian. Trong ngân hàng, các khoản cho vay thương mại được coi là không hoạt động nếu người đi vay đã quá hạn 90 ngày. Quỹ Tiền tệ Quốc tế coi các khoản vay quá hạn dưới 90 ngày là không hoạt động nếu có sự không chắc chắn cao xung quanh các khoản thanh toán trong tương lai. Tuy nhiên, không có tiêu chuẩn hoặc định nghĩa về nợ xấu. Một số ngân hàng chọn bán nợ xấu cho các ngân hàng hoặc nhà đầu tư khác để giải phóng vốn và / hoặc tập trung vào việc thực hiện các khoản cho vay mang lại thu nhập.

Một khoản cho vay không hoạt động tốt (NPL) được coi là không có khả năng trả nợ hoặc gần như không trả được nợ. Một khi một khoản vay không hoạt động hiệu quả, khả năng con nợ sẽ trả lại đầy đủ sẽ thấp hơn đáng kể. Nếu con nợ tiếp tục thanh toán một lần nữa đối với một khoản nợ xấu, nó sẽ trở thành một khoản vay tái định kỳ (RPL), ngay cả khi con nợ chưa hoàn thành tất cả các khoản thanh toán đã bỏ lỡ.  Trong ngân hàng, các khoản cho vay thương mại được coi là không hoạt động nếu con nợ không thanh toán lãi hoặc gốc trong vòng 90 ngày, hoặc đã quá hạn 90 ngày. Đối với một khoản vay tiêu dùng, quá hạn 180 ngày được phân loại là nợ xấu.  Khoản vay bị thiếu khi thanh toán gốc hoặc lãi bị chậm hoặc bị bỏ sót. Một khoản cho vay là vỡ nợ khi người cho vay coi như hợp đồng cho vay bị phá vỡ và con nợ không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Một khoản nợ có thể đạt được trạng thái cho vay không hiệu quả theo một số cách. Ví dụ về nợ xấu bao gồm:

- Một khoản vay trong đó lãi suất 90 ngày đã được vốn hóa, tái cấp vốn hoặc bị trì hoãn do thỏa thuận hoặc sửa đổi thỏa thuận ban đầu.

- Một khoản vay trong đó các khoản thanh toán chậm dưới 90 ngày, nhưng người cho vay không còn tin rằng con nợ sẽ thực hiện các khoản thanh toán trong tương lai.

- Một khoản cho vay đã đến hạn trả nợ gốc, nhưng một phần của khoản vay vẫn chưa được thanh toán.

2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu:

Cuộc khủng hoảng coronavirus là một cú sốc chưa từng có đối với nền kinh tế, và nhiều công ty phải vật lộn để duy trì hoạt động. Không phải tất cả các công ty này sẽ sống sót sau cuộc khủng hoảng, và không phải tất cả các hộ gia đình đều có thể hoàn trả các khoản vay mà họ đã vay trước hoặc trong khi đại dịch xảy ra. Điều này có nghĩa là việc gia tăng các khoản nợ xấu là không thể tránh khỏi vì không phải tất cả các khoản vay đều sẽ được hoàn trả đầy đủ. Để giảm thiểu sự gia tăng này, ECB đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, ngay cả trong thời điểm khó khăn, các ngân hàng chỉ nên cho vay những khách hàng có khả năng hoàn vốn. Nó cũng nhắc nhở các ngân hàng phải theo dõi chặt chẽ các rủi ro để xác định và xử lý sớm các khoản nợ xấu.

Một số cơ quan tài chính quốc tế đưa ra các hướng dẫn cụ thể để xác định các khoản cho vay không đạt hiệu quả.

Định nghĩa Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) yêu cầu khả năng so sánh tài sản và định nghĩa để đánh giá mức độ rủi ro giữa các ngân hàng trung ương khu vực đồng euro. ECB chỉ định nhiều tiêu chí có thể gây ra phân loại nợ xấu khi nó thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng đối với các ngân hàng tham gia. ECB đã thực hiện đánh giá toàn diện và phát triển các tiêu chí để xác định các khoản cho vay là không hoạt động nếu chúng:

- Quá hạn 90 ngày, ngay cả khi chúng không bị mặc định hoặc bị suy giảm

- Không tuân thủ các chi tiết kế toán cụ thể cho các ngân hàng GAAP và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của Hoa Kỳ

- Mặc định theo quy định yêu cầu vốn

Một phụ lục bổ sung, được ban hành vào năm 2018, đã chỉ định khung thời gian cho các bên cho vay để dành quỹ để trang trải các khoản cho vay kém hiệu quả: từ hai đến bảy năm, tùy thuộc vào việc khoản vay có được bảo đảm hay không. Tính đến năm 2020, các nhà cho vay ở khu vực đồng euro vẫn có các khoản cho vay không hoạt động trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la trên sổ sách của họ

Định nghĩa Quỹ tiền tệ quốc tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đưa ra nhiều tiêu chí để phân loại các khoản cho vay kém hiệu quả. IMF đã định nghĩa các khoản cho vay kém hiệu quả là các khoản cho vay có:

- Con nợ chưa trả lãi và / hoặc trả gốc trong vòng ít nhất 90 ngày trở lên

- Các khoản thanh toán lãi từ 90 ngày trở lên đã được vốn hóa, tái cấp vốn hoặc bị trì hoãn theo thỏa thuận

- Các khoản thanh toán đã bị trì hoãn dưới 90 ngày, nhưng đi kèm với sự không chắc chắn cao hoặc không có sự chắc chắn rằng con nợ sẽ thực hiện thanh toán trong tương lai

Để hình thành chỉ tiêu "Nợ xấu", chúng ta phải tiến hành phân loại nợ của Ngân hàng thương mại thành các nhóm sau:

Nhóm 1 (Nợ đã đủ tiêu chuẩn) thì các khoản nợ trong hạn và Tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn. Bên cạnh đó thì các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và Tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) thì các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày.

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) thì các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày. Đồng thời thì các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, không những thế mà các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) thì các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày. Do đó, xác định các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu. Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) thì các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. Do đó, xác định các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu.

Nói chung, các khoản nợ xấu được coi là nợ xấu vì cơ hội thu hồi các khoản nợ không trả được là rất ít. Tuy nhiên, việc có thêm các khoản nợ xấu trong số dư của công ty sẽ làm tổn hại đến dòng tiền của ngân hàng cũng như giá cổ phiếu của ngân hàng. Do đó, các ngân hàng có các khoản nợ xấu trong sổ sách của họ có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ mà họ đang nợ. Một trong những hành động mà người cho vay có thể thực hiện là chiếm hữu tài sản được thế chấp để thế chấp cho khoản vay. Ví dụ, nếu người vay cung cấp một chiếc xe cơ giới để thế chấp cho khoản vay, người cho vay sẽ sở hữu chiếc xe đó và bán nó để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào mà người vay nợ.

Các ngân hàng cũng có thể tịch thu những căn nhà mà người đi vay không tuân thủ các nghĩa vụ thế chấp của họ và các khoản trả nợ sẽ đến hạn thanh toán trong hơn 90 ngày. Người cho vay cũng có thể chọn bán các khoản nợ xấu cho các cơ quan thu nợ và các nhà đầu tư bên ngoài để loại bỏ các tài sản rủi ro khỏi bảng cân đối kế toán của họ. Các ngân hàng bán các khoản nợ xấu với mức chiết khấu đáng kể, và các cơ quan thu nợ cố gắng thu càng nhiều tiền nợ càng tốt. Ngoài ra, người cho vay có thể thuê một cơ quan thu nợ để thực thi việc thu hồi một khoản cho vay không trả được để đổi lấy một tỷ lệ phần trăm của số tiền được thu hồi.

3. Các hình thức cơ bản của ngân hàng thu nợ xấu:

- Khi ghi nhận các khoản nợ khó đòi ước tính, bút toán ghi nợ được thực hiện đối với chi phí nợ phải thu khó đòi và bút toán ghi có bù trừ được thực hiện cho tài khoản tài sản ngược lại , còn được gọi là dự phòng cho các tài khoản khó đòi . Dự phòng cho các tài khoản khó đòi dựa vào tổng các khoản phải thu được trình bày trên bảng cân đối kế toán để chỉ phản ánh số tiền ước tính có thể thu được. Khoản dự phòng này được cộng dồn qua các kỳ kế toán và có thể được điều chỉnh dựa trên số dư trong tài khoản.

- Các khoản thanh toán sau đó cho các khoản nợ khó đòi đã xóa được ghi nhận là khoản thu hồi nợ khó đòi . Có hai phương pháp cơ bản để ước tính số tiền phải thu mà các khoản phải thu dự kiến ​​không thu được. Chi phí nợ khó đòi có thể được ước tính bằng cách sử dụng mô hình thống kê như xác suất mặc định để xác định tổn thất dự kiến ​​của một công ty đối với nợ quá hạn và khó đòi. Các tính toán thống kê sử dụng dữ liệu lịch sử từ doanh nghiệp cũng như từ toàn ngành. Tỷ lệ phần trăm cụ thể thường sẽ tăng khi tuổi của khoản phải thu tăng lên, để phản ánh rủi ro vỡ nợ ngày càng tăng và khả năng thu nợ giảm.

- Ngoài ra, chi phí nợ phải thu khó đòi có thể được ước tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm trên doanh thu thuần, dựa trên kinh nghiệm lịch sử của công ty về nợ khó đòi. Các công ty thường xuyên thực hiện các thay đổi đối với khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ, để chúng tương ứng với các khoản phụ cấp lập mô hình thống kê hiện tại.

- Phương pháp già hóa nhóm tất cả các khoản phải thu còn nợ theo độ tuổi và tỷ lệ phần trăm cụ thể được áp dụng cho từng nhóm. Tổng kết quả của tất cả các nhóm là số lượng ước tính không thể thu thập được.

- Ví dụ, một công ty có 70.000 tỷ tài khoản phải thu chưa thanh toán dưới 30 ngày và 30.000 tỷ tài khoản phải thu chưa thanh toán trên 30 ngày. Theo kinh nghiệm trước đây, 1% các khoản phải thu dưới 30 ngày tuổi sẽ không thể thu được và 4% các khoản phải thu ít nhất 30 ngày tuổi sẽ không có khả năng thu hồi. Do đó, công ty sẽ báo cáo chi phí dự phòng và nợ khó đòi là tiền 1,900 ((70.000 x 1%) + (30.000 x 4%)). Nếu kỳ kế toán tiếp theo dẫn đến khoản dự phòng ước tính là 2.500 tỷ dựa trên các khoản phải thu chưa thanh toán, thì chỉ 600 đô la (2.500 - 1.900 tỷ sẽ là chi phí nợ khó đòi trong kỳ thứ hai.

- Phương pháp bán hàng áp dụng một tỷ lệ phần trăm cố định cho tổng số tiền bán hàng trong kỳ. Ví dụ, dựa trên kinh nghiệm trước đây, một công ty có thể mong đợi rằng 3% doanh thu thuần là không thể thu được. Nếu tổng doanh thu thuần trong kỳ là 100.000 tỷ, công ty sẽ trích lập một khoản dự phòng cho các tài khoản khó đòi là 3.000 đô la đồng thời báo cáo 3.000 tỷ chi phí nợ phải thu khó đòi.

- Nếu kỳ kế toán tiếp theo dẫn đến doanh thu thuần là 80.000 tỷ, thì sẽ có thêm 2.400 tỷ trong khoản dự phòng cho các tài khoản khó đòi và 2.400 tỷ được ghi nhận vào chi phí nợ khó đòi trong kỳ thứ hai. Số dư tổng hợp trong khoản dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ sau hai giai đoạn này là $ 5,400.

- Sở Thuế vụ (IRS) cho phép các doanh nghiệp xóa nợ khó đòi về thuế Mẫu 1040, nếu trước đó chúng đã được báo cáo là thu nhập. Nợ khó đòi có thể bao gồm các khoản cho vay khách hàng và nhà cung cấp, bán tín dụng cho khách hàng và các khoản bảo lãnh cho khoản vay kinh doanh. Tuy nhiên, nợ khó đòi được khấu trừ thường không bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương hoặc phí chưa thanh toán.

- Ví dụ: một nhà phân phối thực phẩm giao một lô hàng cho một nhà hàng theo hình thức tín dụng vào tháng 12 sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng dưới dạng thu nhập trên tờ khai thuế của năm đó. Nhưng nếu nhà hàng ngừng kinh doanh vào tháng Giêng và không thanh toán hóa đơn, nhà phân phối thực phẩm có thể xóa bỏ hóa đơn chưa thanh toán như một khoản nợ khó đòi trên tờ khai thuế của họ vào năm sau.

- Các cá nhân cũng có thể khấu trừ khoản nợ khó đòi khỏi thu nhập chịu thuế nếu trước đó họ đã bao gồm số tiền đó vào thu nhập của mình hoặc cho vay tiền mặt và có thể chứng minh rằng họ dự định thực hiện khoản vay tại thời điểm giao dịch chứ không phải một món quà. IRS phân loại nợ xấu phi kinh doanh là khoản lỗ vốn ngắn hạn .

- Nhóm nợ cần chú ý: bao gồm 03 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 10 - 90 ngày và nợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;

- Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn: bao gồm 05 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày và nợ đã được gia hạn lần đầu;

- Nợ xấu thuộc các nhóm nợ trên và có số ngày quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên. Khoản cho vay không hiệu quả (NPL) là khoản cho vay mà người đi vay bị vỡ nợ do thực tế là họ đã không thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình trong một khoảng thời gian xác định. Mặc dù các yếu tố chính xác của trạng thái không hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào các điều khoản của khoản vay cụ thể, "không thanh toán" thường được định nghĩa là các khoản thanh toán bằng không cả gốc hoặc lãi. Thời hạn quy định cũng khác nhau, tùy thuộc vào ngành và hình thức cho vay. Tuy nhiên, nói chung, khoảng thời gian này là 90 ngày hoặc 180 ngày.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )