Hoạt động kinh doanh là gì? Hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Hoạt động kinh doanh là gì? Hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Thương mại hoặc kinh doanh nói chung là một hoạt động được thực hiện nhằm mục đích kiếm sống hoặc với mục đích thiện chí nhằm kiếm lợi nhuận. Các sự kiện và hoàn cảnh của mỗi trường hợp xác định xem một hoạt động là thương mại hay kinh doanh. Vậy hoạt động kinh doanh là gì? Hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Hoạt động kinh doanh là gì?

- Mỗi doanh nghiệp đều dựa trên các hoạt động khác nhau trong đó chuyên môn hóa. Các hoạt động của doanh nghiệp giúp mang lại năng suất và sự phát triển của công ty. Mọi doanh nghiệp đều đưa ra sự kết hợp của các chính sách và chương trình để vận hành các hoạt động này một cách suôn sẻ.

- Hoạt động kinh doanh bao gồm bất kỳ hoạt động nào mà doanh nghiệp tham gia với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận. Đây là một thuật ngữ chung bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế được thực hiện bởi một công ty trong quá trình kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh, bao gồm các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ, đang diễn ra liên tục và tập trung vào việc tạo ra giá trị cho các cổ đông.

- Có ba loại hoạt động kinh doanh chính: điều hành, đầu tư và tài trợ. Các luồng tiền được sử dụng và tạo ra bởi mỗi hoạt động này được liệt kê trong  báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hiểu là sự đối chiếu giữa thu nhập ròng trên cơ sở dồn tích với dòng tiền. Thu nhập ròng được lấy từ phần cuối của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tác động tiền mặt của những thay đổi trong bảng cân đối kế toán được xác định để điều chỉnh trở lại dòng tiền vào và ra thực tế.

- Hoạt động đầu tư nằm trong phần thứ hai của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là những hoạt động kinh doanh được vốn hóa trên một năm. Việc mua tài sản dài hạn được ghi nhận là sử dụng tiền mặt trong phần này. Tương tự như vậy, việc bán bất động sản được thể hiện như một nguồn tiền mặt. Mục hàng " chi tiêu vốn " được coi là một hoạt động đầu tư và có thể được tìm thấy trong phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Các khoản mục không phải tiền mặt đã khấu trừ trước đó từ thu nhập ròng được cộng lại để xác định dòng tiền; Các khoản mục không phải tiền mặt đã được bổ sung trước đó vào thu nhập ròng được khấu trừ để xác định dòng tiền. Kết quả là một báo cáo cung cấp cho nhà đầu tư một bản tóm tắt về các hoạt động kinh doanh trong công ty trên cơ sở tiền mặt, được tách biệt theo các loại hoạt động cụ thể.

- Phần đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh . Các hoạt động này bao gồm nhiều khoản mục từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phần hiện tại của bảng cân đối kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bổ sung một số khoản mục không phải tiền mặt như khấu hao và phân bổ . Sau đó, những thay đổi trong các mục hàng của bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như các khoản phải thu và khoản phải trả, được thêm vào hoặc bị trừ đi dựa trên tác động trước đó của chúng đối với thu nhập ròng.

- Các chi tiết đơn hàng này ảnh hưởng đến thu nhập ròng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhưng không dẫn đến sự luân chuyển tiền vào hoặc ra khỏi công ty. Nếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là âm, điều đó có nghĩa là công ty phải tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình thông qua hoạt động đầu tư hoặc hoạt động tài trợ. Dòng tiền hoạt động âm thường xuyên không phổ biến bên ngoài các tổ chức phi lợi nhuận.
- Vai trò của hoạt động kinh doanh: + Kinh doanh là điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Sự hiện diện của họ cho phép chúng ta tận hưởng một mức sống tốt hơn mức có thể nếu chúng ta độc lập. Họ sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta cần. Nếu không có họ, chúng ta có thể phải quay trở lại nền kinh tế truyền thống. Chúng tôi phải sản xuất tất cả các nhu cầu của riêng mình. + Bởi vì doanh nghiệp tồn tại, chúng tôi chỉ phải bỏ tiền để có được nhiều mặt hàng khác nhau, chẳng hạn như quần áo, xe hơi và máy tính xách tay. Hơn nữa, thông qua các dịch vụ kinh doanh, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho việc nghỉ hưu tốt hơn. + Không chỉ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chúng tôi mà doanh nghiệp còn cung cấp việc làm và thu nhập cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc trong các công ty để kiếm tiền, nhờ đó chúng tôi có thể mua nhiều hàng hóa khác nhau và tận hưởng các dịch vụ khác nhau, bao gồm nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tài chính, phương tiện đi lại và các kỳ nghỉ. Sau đó, khi tiến hành các hoạt động, doanh nghiệp thực hiện một số hoạt động. Nó có thể khác nhau rất nhiều giữa các doanh nghiệp. Và, nói một cách khái quát, chúng ta có thể nhóm chúng thành ba loại chính: khai thác / thu hoạch tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng (sản xuất) và cung cấp dịch vụ.

2. Hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Các luồng tiền được sử dụng và tạo ra bởi mỗi trong ba cách phân loại chính của hoạt động kinh doanh -  hoạt động, đầu tư và tài trợ -  được liệt kê trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tài chính này là sự đối chiếu giữa thu nhập ròng trên cơ sở dồn tích với dòng tiền.
- Thu nhập ròng được lấy từ phần cuối của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tác động tiền mặt của những thay đổi trong bảng cân đối kế toán được xác định để điều hòa trở lại dòng tiền vào và ra thực tế. Các khoản mục không phải tiền mặt đã được khấu trừ hoặc thêm vào thu nhập ròng trước đây được cộng hoặc trừ tương ứng để xác định dòng tiền. Kết quả là một báo cáo cung cấp cho nhà đầu tư một bản tóm tắt về các hoạt động kinh doanh trong công ty trên cơ sở tiền mặt, được tách biệt theo các loại hoạt động cụ thể.

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, thường là phần đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm nhiều khoản mục từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phần hiện tại của bảng cân đối kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bổ sung một số khoản mục không phải tiền mặt như khấu hao và phân bổ. Sau đó, những thay đổi trong các mục hàng của bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như các khoản phải thu và các khoản phải trả, được thêm vào hoặc bị trừ đi dựa trên tác động trước đó của chúng đối với thu nhập ròng. Các chi tiết đơn hàng này ảnh hưởng đến thu nhập ròng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhưng không dẫn đến sự luân chuyển tiền vào hoặc ra khỏi công ty. Dòng tiền hoạt động âm thường xuyên không phổ biến bên ngoài các tổ chức phi lợi nhuận.

- Hoạt động kinh doanh đầu tư là những hoạt động được vốn hóa trên một năm và thường xuất hiện ở phần thứ hai của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Việc mua tài sản dài hạn được ghi nhận là sử dụng tiền mặt trong phần này. Tương tự như vậy, việc bán bất động sản được thể hiện như một nguồn tiền mặt. Mục hàng "chi tiêu vốn" được coi là một hoạt động đầu tư và có thể được tìm thấy trong phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Phần cuối cùng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm các hoạt động kinh doanh tài chính. Chúng bao gồm phát hành lần đầu ra công chúng, chào bán thứ cấp và tài trợ nợ. Phần này cũng liệt kê lượng tiền mặt được trả cho cổ tức, mua lại cổ phiếu và lãi suất. Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến các nỗ lực tài trợ và gây quỹ đều được đưa vào phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Từ đó, có thể rút ra được :

+ Hoạt động kinh doanh là bất kỳ sự kiện nào được thực hiện bởi một công ty nhằm mục đích thu lợi nhuận.

+ Các hoạt động điều hành liên quan trực tiếp đến việc doanh nghiệp cung cấp hàng hóa của mình ra thị trường, bao gồm sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán; chúng cung cấp phần lớn dòng tiền của công ty và ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nó.

+ Hoạt động đầu tư liên quan đến việc sử dụng lâu dài tiền mặt , chẳng hạn như mua hoặc bán tài sản hoặc thiết bị, hoặc lãi và lỗ từ các khoản đầu tư vào thị trường tài chính và các công ty con đang hoạt động.

+ Hoạt động tài trợ bao gồm các nguồn tiền mặt từ các nhà đầu tư hoặc ngân hàng, và việc sử dụng tiền mặt trả cho các cổ đông, chẳng hạn như thanh toán cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, và hoàn trả các khoản vay.

- Phần cuối cùng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm các hoạt động tài chính . Chúng bao gồm phát hành lần đầu ra công chúng, chào bán thứ cấp và tài trợ nợ. Phần này cũng liệt kê lượng tiền mặt được trả cho cổ tức, mua lại cổ phiếu và lãi suất. Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến các nỗ lực tài trợ và gây quỹ đều được đưa vào phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )