Chi phí nhân công trực tiếp là gì? Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là tổng của tất cả tiền lương trả cho người lao động, cũng như chi phí phúc lợi của người lao động và thuế trả lương do người sử dụng lao động trả. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp?

Khi người lao động tham gia vào thị trường lao động ở các doanh nghiệp nhà máy hay xí nghiệp thì trong quá trình làm việc của họ sẽ được trả công bằng một khoản tiền xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Mà khoản tiền này được gọi là tiền lương, bên cạnh đó, còn có những khoản tiền chi trả khác như các khoản trích theo lương phải trả có người lao động theo như quy định của pháp luật và được gọi chung là chi phí nhân công trực tiếp.

1. Chi phí nhân công trực tiếp là gì?

Chi phí lao động hay còn được gọi là chi phí nhân công được định nghĩa là tổng của tất cả tiền lương trả cho người lao động, cũng như chi phí phúc lợi của người lao động và thuế trả lương do người sử dụng lao động trả. Chi phí lao động được chia thành chi phí trực tiếp và gián tiếp (chi phí chung). Chi phí trực tiếp bao gồm tiền lương cho nhân viên sản xuất một sản phẩm, bao gồm cả công nhân trên dây chuyền lắp ráp, trong khi chi phí gián tiếp liên quan đến lao động hỗ trợ, chẳng hạn như nhân viên bảo trì thiết bị của nhà máy.

Chi phí lao động có thể được phân thành hai loại chính, chi phí lao động trực tiếp (sản xuất) và chi phí lao động gián tiếp (phi sản xuất).Chi phí trực tiếp bao gồm tiền lương cho nhân viên sản xuất một sản phẩm, bao gồm cả công nhân trên dây chuyền lắp ráp, trong khi chi phí gián tiếp liên quan đến lao động hỗ trợ, chẳng hạn như nhân viên bảo trì thiết bị của nhà máy.Nếu chi phí lao động được phân bổ hoặc đánh giá không phù hợp, nó có thể làm cho giá cả hàng hóa hoặc dịch vụ lệch khỏi giá thành thực của chúng và làm tổn hại đến lợi nhuận.

Khi nhà sản xuất định giá bán một sản phẩm, doanh nghiệp đó sẽ tính đến chi phí lao động, vật liệu và chi phí chung. Giá bán phải bao gồm tổng chi phí phát sinh; nếu bất kỳ chi phí nào được bỏ ra ngoài tính toán giá bán, số lợi nhuận thấp hơn dự kiến. Nếu nhu cầu về một sản phẩm giảm, hoặc nếu sự cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải giảm giá, thì công ty phải giảm chi phí lao động để vẫn có lãi. Để làm được như vậy, doanh nghiệp có thể giảm số lượng lao động, cắt giảm sản xuất, yêu cầu mức năng suất cao hơn hoặc giảm các yếu tố khác trong chi phí sản xuất. Trong một số trường hợp, chi phí lao động có thể chuyển trực tiếp sang người tiêu dùng. Ví dụ, trong lĩnh vực khách sạn, tiền boa thường được khuyến khích, cho phép các doanh nghiệp giảm chi phí nhân công.

Chi phí lao động trực tiếp hay chi phí nhân công trực tiếp được định nghĩa ở đây đó chính là tiền lương hoặc tiền công trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác, những chi phí này là chi phí trả cho người lao động tạo ra sản phẩm mà nhà sản xuất bán ra. Có một sự khác biệt nhỏ giữa chi phí lao động trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp. Lao động là công việc thực tế mà người lao động làm để sản xuất ra sản phẩm. Chi phí lao động là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc.

Chi phí nhân công trực tiếp là một phần của bảng lương hoặc bảng lương có thể được ấn định cụ thể và nhất quán cho hoặc liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm, một đơn đặt hàng công việc cụ thể hoặc cung cấp một dịch vụ. Ngoài ra, chúng ta có thể nói nó là chi phí của công việc được thực hiện bởi những công nhân thực sự tạo ra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.

Chi phí nhân công trực tiếp là tiền lương phát sinh để sản xuất hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tổng số chi phí nhân công trực tiếp lớn hơn nhiều so với tiền lương phải trả. Nó cũng bao gồm thuế tiền lương liên quan đến các khoản lương đó, cộng với chi phí bảo hiểm y tế do công ty chi trả, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bồi thường cho người lao động, bất kỳ khoản đóng góp lương hưu nào phù hợp với công ty và các lợi ích khác của công ty.

Chi phí lao động trực tiếp thường được liên kết với các sản phẩm trong môi trường chi phí công việc, nơi mà các nhân viên sản xuất dự kiến ​​sẽ ghi lại thời gian họ làm việc cho các công việc khác nhau. Đây có thể là một việc vặt đáng kể nếu nhân viên làm việc trên vô số sản phẩm khác nhau. Trong các ngành dịch vụ, chẳng hạn như kiểm toán, khai thuế và tư vấn, nhân viên phải theo dõi giờ làm của họ theo công việc, vì vậy chủ nhân của họ có thể lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên số giờ lao động trực tiếp làm việc. Đây cũng được coi là chi phí nhân công trực tiếp.

Trong môi trường chi phí theo quy trình, nơi cùng một sản phẩm được tạo ra với số lượng rất lớn, chi phí lao động trực tiếp được tính vào tổng chi phí chuyển đổi chung, sau đó được phân bổ đều cho tất cả các sản phẩm được sản xuất. Một trường hợp tốt có thể được thực hiện trong một số môi trường sản xuất mà lao động trực tiếp không thực sự tồn tại và nên được phân loại là lao động gián tiếp, bởi vì nhân viên sản xuất sẽ không được đưa về nhà (và do đó không được trả lương) nếu một đơn vị sản phẩm được sản xuất ra ít hơn - thay vào đó, giờ lao động trực tiếp có xu hướng phát sinh ở cùng một tốc độ ổn định, bất kể mức khối lượng sản xuất và do đó, nên được coi là một phần của chi phí chung liên quan đến việc vận hành sản xuất.

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:

Chi phí lao động trực tiếp có thể được truy nguyên và gán cho các sản phẩm riêng lẻ. Ví dụ, một người thợ hàn hàn tất cả các khung xe đạp từ nhà máy Schwinn là lao động trực tiếp. Sức lao động của anh ta có thể được truy nguyên trực tiếp trở lại những khung hình mà anh ta giúp xây dựng. Điều này có nghĩa là các chi phí liên quan đến việc làm của anh ta như tiền lương, tiền công và các khoản phúc lợi cũng có thể được quy vào khung xe đạp.

Kế toán quản lý tách chi phí nhân công trực tiếp với chi phí nhân công gián tiếp để phân tích và cải tiến quá trình sản xuất. Nếu chi phí lao động tăng do tăng lương tối thiểu hoặc thương lượng lại với công đoàn, kế toán chi phí có thể bắt đầu xem xét các hình thức tự động hóa yêu cầu ít công nhân hoạt động hơn.

Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí này là tài khoản "Chi phí nhân công trực tiếp" (TK 622) trong hệ thống tài khoản hiện hành có kết cấu như sau:

Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kì.

Bên Có:

+ Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp để tính giá thành sản phẩm.

+ Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường.

Tài khoản này cũng không có số dư cuối kì và được mở chi tiết cho từng đối tượng có liên quan.

Trình tự kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các bước chủ yếu như sau:

- Căn cứ bảng phân bổ tiền lương trong kì, kế toán ghi sổ theo định khoản.

Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)

Có TK Phải trả người lao động (TK 334).

- Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, kế toán ghi nhận chi phí lương nghỉ phép trích trước:

Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)

Có TK Chi phí phải trả (TK 335)

- Căn cứ bảng phân bổ tiền lương để trích các khoản theo lương như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán ghi:

Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622).

Có TK Phải trả phải nộp khác (TK 338)

- Cuối kì, tính toán kết chuyển (hoặc phân bố) chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí để tính giá thành sản phẩm đối với số chi phí hợp lí, đối với phần chi phí vượt mức bình thường kết chuyển sang giá vốn hàng bán, kế toán ghi:

Nợ TK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 154): Số chi phí hợp lí

Nợ TK Giá vốn hàng bán (TK 632): Phần chi phí vượt mức bình thường

Có TK Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622): Tổng chi phí nhân công trực tiếp

Ví dụ:

Ý tưởng về tự động hóa này không dành riêng cho các nhà sản xuất. Các cửa hàng tạp hóa đã làm điều này trong nhiều năm. Hiếm khi các cửa hàng tạp hóa hiện đại có nhân viên đóng gói hàng tạp hóa ở mỗi đảo thanh toán. Thay vào đó, quầy thu ngân và người đóng túi truyền thống đã được thay thế bằng các trạm tự thanh toán mà khách hàng có thể quét, thanh toán và đóng gói hàng tạp hóa của riêng họ. Các trạm tự kiểm tra thường được nhóm lại thành bốn đến tám đơn vị và do một nhân viên duy nhất giám sát. Bằng cách này, người sử dụng lao động đang cắt giảm đáng kể chi phí lao động của mình.

Các nhà sản xuất tự động hóa bằng các robot hàn, sơn, và thậm chí lắp ráp. Một nhân viên có thể giám sát một hàng gồm 10 robot. Do đó, chi phí lao động trực tiếp giảm khi chúng được thay thế bằng chi phí cố định của rô bốt.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )