Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng Đoàn thanh niên

Mục đích thực hiện báo cáo - Đề nghị khen thưởng? Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng tiếng Anh là gì? Mẫu báo cáo mới nhất? Hướng dẫn viết báo cáo?

Các cá nhân thực hiện nhiệm vụ của mình được phân công trong đoàn thanh niên. Qua đó mang đến chất lượng được cải thiện đối với đội ngũ thanh niên trẻ. Từ đó đóng góp trong công tác học tập, lao động, tham gia và thúc đẩy tiềm lực mới. Đối với các cá nhân xuất sắc được đánh giá theo tiêu chí hoạt động đoàn cần được tuyên dương. Đây là các thành tích cá nhân đạt được, cũng chính là sự ghi nhận trong ý nghĩa hoạt động của tổ chức. Báo cáo thành tích được các đoàn viên thực hiện thông qua mẫu dưới đây.

Bạn Cần Biết

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Mục đích thực hiện báo cáo – Đề nghị khen thưởng:

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên được các đoàn viên thực hiện. Qua đó ghi nhận các thành tích, đóng góp trong hoạt động chung của tổ chức. Được sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình để báo cáo thành tích cá nhân đoàn thanh niên xuất sắc. Các thành tích được ghi nhận và công nhận trong hoạt động chung. Thực hiện báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhân đoàn viên trong công tác đoàn.

Mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của mỗi đoàn viên. Ở đó ghi nhận các nhiệm vụ hoàn thành, các đóng góp trong công tác chung của đoàn. Cũng như tham gia và phấn đấu trở thành các tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn. Trong nội dung mẫu báo cáo phải thể hiện được các nội dung thành tích nổi bật. Từ đó các đề nghị khen thưởng mới được xem xét và đánh giá cao.

Mẫu báo cáo cung cấp đầy đủ hình thức và nội dung cần có. Nêu rõ thông tin của đoàn viên báo cáo, kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm qua. Triển khai mạch lạc, đầy đủ thông tin để tiếp cận và đánh giá các thành tích.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân được thực hiện trong mục tiêu phấn đấu trong tổ chức. Cũng là cơ sở để đoàn viên đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen,…cho bản thân mình qua quá trình học tập rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Các đoàn viên được đánh giá cao trong công tác chung. Từ đó khẳng định giá trị tư tưởng, phấn đấu của thanh niên trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đây cũng là cơ sở để xây dựng các cơ sở kết nạp Đảng trong tương lai.

2. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng tiếng Anh là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng tiếng Anh là Report on personal achievements and recommend rewards.

3. Mẫu báo cáo mới nhất:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ HUYỆN ĐOÀN …….KHEN THƯỞNG NĂM HỌC…………..

Kính gửi: – Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Đoàn huyện ………….

I – Sơ lược lí lịch:

Họ và tên:…….

Ngày, tháng, năm sinh:…….

Nguyên quán:………..

Chỗ ở hiện nay:………

Dân tộc:…………

Nơi công tác:……….

Chức vụ:…….

Chuyên môn:………..

Trình độ đào tạo:…………..

Ngày vào Đảng:…………

Năm vào ngành GD & ĐT:……….

Số năm trực tiếp giảng dạy:………….

– Quá trình công tác: Từ năm …. đến nay là giáo viên trường ……….

Năm học………. – ………….. là năm học thực hiện xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Và là năm thứ sáu thực hiện cuộc vận động “hai không” trong ngành giáo dục, và cuộc vận động “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được vận động trong cả nước. Với trách nhiệm là người giáo viên nhân dân, một Đoàn viên của thời đại mới; Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi luôn luôn xác định cho mình những mục tiêu lí tưởng đúng đắn là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và luôn tận tụy với nghề nghiệp mình đã lựa chọn. Vì giáo dục là sự nghiệp vẻ vang, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chính vì lẽ đó, Tôi luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao, là tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn thể và đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ thực sự trở thành những người chủ tương lai của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”cho đất nước.

Sau một năm phấn đấu thực hiện phương hướng nhiệm vụ của năm học ……….- ………….. Tôi tự báo cáo thành tích trong quá trình công tác của bản thân như sau:

II. Nội dung:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị: Có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn và thử thách, bản thân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đoàn thanh niên, Đảng cộng sản.

b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.

c) Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

– Chấp hành tốt Quy chế của ngành, quy định của cơ quan.

– Đảm bảo chất lượng, số lượng ngày giờ công lao động.

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh của người giáo viên nhân dân; Có ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm tệ nạn xã hội. Là tấm gương sáng cho học sinh noi theo và tạo được lòng tin trong nhân dân.

e) Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trung thực trong công tác. Trong quan hệ với đồng nghiệp luôn đúng mực. Luôn giúp đỡ học sinh và phục vụ nhân dân tận tình.

2. Công tác Đoàn thanh niên, Đảng cộng sản:

– Được làm phó bí thư Đoàn trường – Phó bí thư chi Đoàn giáo viên tôi luôn năng động trong công tác Đoàn, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện mình trong công việc.

– Trực tiếp chịu sự phân công và chịu trách nhiệm mọi việc trước bí thư Đoàn trường và ban giám hiệu.

– Luôn sát sao, gương mẫu, đi đầu trong công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

– Là người giáo viên gương mẫu đồng thời cũng là người Đoàn viên được đồng chí, đồng nghiệp tin yêu.

– Bản thân luôn quan tâm tới đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và Cơ quan.

– Luôn quan tâm tới phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đoàn viên thanh niên. Điều chỉnh kịp thời những sai lệch với mong muốn 100% Đoàn viên thanh niên có phẩm chất chính trị tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ; Đoàn trường vững mạnh.

– Với cương vị là phó bí thư Đoàn trường– Phó bí thư chi Đoàn giáo viên, trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đoàn thanh niên, bản thân tôi luôn quan tâm tới đội ngũ Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những quần chúng ưu tú giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng.

– Được phân công Phụ trách thi đua khen thưởng Đoàn thanh niên, công tác Đoàn thanh niên khối 11 tôi luôn giữ được nề nếp học sinh thực hiện theo đúng qui định của nhà trường, luôn động viên thúc đẩy mạnh các phong trào do Đoàn trường phát động

3. Về chuyên môn nghiệp vụ:

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chương trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, chữa và trả bài cho học sinh đúng thông tư, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực.

– Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn đề cao công tác, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy.

4. Công tác Đoàn:

a) Công tác Công đoàn:

– Là một thành viên trong Công đoàn, tôi luôn xây dựng đóng góp ý kiến, giúp cho Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Luôn tham gia nhiệt tình và đạt kết quả cao trong mọi phong trào do Công đoàn phát động.

– Thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên bị ốm hoặc đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

III – Đề nghị khen thưởng.

Trên đây là bản thành tích của cá nhân tôi trong năm………. – ………….. với những thành tích tôi đạt được trong năm………. – ………..

Rất mong huyện Đoàn xét duyệt khen thưởng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày tháng  năm 20…

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

NGƯỜI VIẾT

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

4. Hướng dẫn viết báo cáo:

Hình thức báo cáo được thực hiện như mẫu trình bày bên trên. Trong đó, đoàn viên cần cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin hoạt động đoàn theo mẫu trên. Qua đó cung cấp đầy đủ nội dung xác định hoạt động đoàn, cũng như cơ sở quản lý trực tiếp đoàn viên. Các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.

Trình bày, cung cấp các thông tin thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn. Qua đó thể hiện kết quả của quá trình phấn đấu, các thành tích cá nhân đạt được. Đó có thể là thành tích khác nhau trong hoạt động quản lý, tổ chức chung của đoàn. Từ đó góp phần vào phản ánh tốt tư tưởng, nhận thức của đoàn viên. Cũng như trở thành tấm gương trong học tập, lao động hay tinh thần rèn luyện. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.

Đề nghị khen thưởng. Dựa trên các căn cứ trong hoạt động của tổ chức để đề nghị khen thưởng. Phải thể hiện được ý nghĩa cũng như giá trị của các thành tích cá nhân trong tập thể. Căn cứ trên hoạt động đoàn để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế trong phân công của đoàn. Qua đó cho thấy thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ một cách xuất sắc và hiệu quả. Mang đến các kết quả hoàn thành nhiệm vụ là cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.

Mẫu báo cáo được nộp lên đơn vị trực tiếp quản lý đoàn viên. Sau quá trình xét duyệt sẽ chuyển lên đơn vị cấp trên để tiến hành khen thưởng. Điều này giúp quản lý, phối hợp giữa các tổ chức có quyền hạn và trách nhiệm quản lý đoàn viên. Để tuyên dương và khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )